Bostäder

Muf Stockholm vill ha en bostadsmarknad där människor själva kan välja boende efter sina behov under olika skeden av livet, t.ex. när du ska flytta hemifrån, blir student eller bilda familj. Detta är den långsiktigt bästa grunden för att få till stånd det utbud av hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus som människor vill ha.

Det behövs fler nya bostäder på många håll i landet. Villkoren för byggande och ägande av bostäder måste förbättras ytterligare, så att det lönar sig och blir möjligt att bygga bostäder till rimliga kostnader.

Människor ska kunna flytta till jobb och studier. En väl fungerande bostadsmarknad bidrar till ekonomisk tillväxt. God tillgång på bostäder underlättar för människor att söka sig till jobb och för företag att rekrytera. Tillsammans med drivkrafter för att arbeta, goda villkor för företag och en aktiv arbetsmarknadspolitik är en välfungerande bostadsmarknad en viktig del av en politik för ökad sysselsättning.

En upprustad bostadspolitik

Regeringen arbetar nu med att rusta upp bostadspolitiken. Ineffektiva subventioner har avskaffats och det har gjorts lättare att bygga med långsiktiga och hållbara spelregler. Vi ser nu att bostadsbyggandet ökar kraftigt i Sverige, men mer behöver göras. Varje sten lyfts för att det ska kunna gå snabbare och bli enklare att bygga. Bland annat har regeringen föreslagit förenklingar av plan- och byggprocessen som gör att det går snabbare från idé till spade i backen, samordnade bullerregler som gör det lättare att bygga täta städer och enklare regelverk för att bygga små bostäder.

Genom förbättrade regler för andrahandsuthyrning används bostadsbeståndet mer effektivt. Sedan 2013 är det möjligt för den som hyr ut en egen bostad att få ersättning för kapital- och driftskostnaderna för bostaden vilket har lett till mer förutsägbara och trygga hyreskontrakt. Schablonavdraget vid uthyrning av den egna bostaden har dessutom höjts till 40 000 kronor per år. I sommar införs dessutom nya regler som ökar möjligheten att hyra ut en bostadsrätt i andra hand.

Arbetet långt ifrån avslutat

Muf Stockholm vill att det ska bli billigare och mer lönsamt att bygga studentbostäder och hyresrätter. Boverket ändrar nu, på regeringens uppdrag, byggreglerna så att studentbostäder kan byggas mindre och därigenom betydligt billigare (enligt vissa beräkningar så mycket som 20-25 procent billigare). För att öka tillgången på bostäder för unga och studenter har bl.a. ett stöd för innovativt byggande införts. Genom sänkt fastighetsavgift för flerfamiljshus från 0,4 till 0,3 procent, förlängd tid som nybyggda fastigheter undantas från fastighetsavgift från 5 till 15 år och förlängd tid för presumtionshyror från 10 till 15 år har vi stärkt incitamenten att bygga nya hyresrätter.

Från och med sommaren 2014 blir det tillåtet att bygga ett komplementbostadshus på upp till 25 kvadratmeter, bygga till en- och tvåbostadshus med högst 15 kvadratmeter och inreda ytterligare en bostad i enbostadshus utan krav på bygglov (åtgärderna kräver dock en bygganmälan). Det blir även möjligt att utan vare sig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden förse en- och tvåbostadshus med högst två takkupor. Muf Stockholm stöder dessa förändringar och tror att de kan öppna upp nya vägar till ett boende framför allt för unga människor.

Inom ramen för den så kallade Stockholmsöverenskommelsen har regeringen, tillsammans med berörda kommuner och landsting, förhandlat fram ett infrastrukturpaket med nio nya tunnelbanestationer samtidigt som kommunerna åtar sig att själva, eller genom annan bostadsexploatör, uppföra 78 000 bostäder. Därutöver så har Alliansen presenterat Sverigebygget, ett projekt som bland annat innebär satsningar på byggandet av över hundratusen nya bostäder i hela landet. Moderaterna vill även gå vidare med Sverigebygget genom att möjliggöra för minst 20.000 nya studentbostäder till 2020.

Det finns ingen quick fix när det kommer till bostadsbyggande, men alliansregeringen arbetar på bred front med att skapa långsiktiga och stabila villkor på bostadsmarknaden och för att främja nyproduktion av bostäder och vi ser nu också att bostadsbyggandet ökar kraftigt i Sverige.

Ursäkta röran, de rödgröna styr

Vänsteroppositionen har hittills inte kunnat uppvisa en entydig linje i bostadspolitiken. Däremot har de varit duktiga på att säga nej till alla förslag om förenklingar av regler och krav för byggande som regeringen lagt fram. En rödgrön vänsterregeringen skulle med andra ord hota den utveckling mot ett ökat bostadsbyggande som regeringen påbörjat.