Brott och straff

Att upprätthålla lag och ordning är en av samhällets grundläggande uppgifter. Människor måste respektera varandras friheter och egendom. Att säkerställa att så sker är polisens ansvar. Men någonstans därefter börjar också samsynen att upphöra.

För att människor ska ha förtroende för rättsväsendet krävs det att lagen upprätthålls och att de som begår brott straffas. Muf Stockholm anser självfallet att de som begår brott i möjligaste mån skall straffas på ett sätt som möjliggör för dem att rehabiliteras och återgå till ett hederligt liv. Men i vissa fall, såsom upprepade våldsbrott, måste man också inse att det finns en gräns för samhällets tålamod: det handlar ytterst om att skydda hederliga samhällsmedborgare från kriminalitet. Muf Stockholm anser exempelvis att straffrabatt (att man får lägre straff om man döms för flera brott samtidigt än om man skulle ha dömts vid olika tillfällen) är oacceptabelt och urholkar förtroendet för rättsväsendet hos människor i allmänhet och brottsoffer i synnerhet.

Brott ska inte löna sig. I Stockholm har vi de senaste åren fått se det ena värdetransportrånet efter det andra. Men det handlar också om vardagsbrottslighet och otrygghet: tjejen som är rädd för att gå genom en park ensam eller killen som inte vågar åka tunnelbana hem en sen fredagskväll. Sådan otrygghet utgör oacceptabla inskränkningar i människors frihet. Därför är det viktigt att ha ett starkt polisväsende och en brottsuppföljning som fungerar.

Regeringens krafttag mot brottsligheten

Nya Moderaterna har gjort historiska satsningar på Sveriges rättsväsende. Resurserna har ökat, poliserna har blivit fler och straffen har skärpts. Vår rekordsatsning ger resultat. Vi ser hur människors trygghet och förtroende för rättsväsendet ökar i de nationella trygghetsmätningarna. Samtidigt uppger färre människor att de har utsatts för brott.

Regeringen har skärpt straffen för våldsbrott och mord. Livstids fängelse ska från och med 1 juli utgöra normalstraffet vid mord. Muf Stockholm vill även att hela straffskalan används och att straffen skärps vad gäller narkotikabrott och för den som återfaller i brott.

Kommande åtgärder nästa mandatperiod

Vi vill fortsätta föra en tydlig politik mot brottsligheten. Nu kan vi ställa betydligt större krav på effektivitet i polis och övrigt rättsväsende. Fokus måste ligga på kärnuppgifterna – att rycka ut när brott begås och utreda brott som anmälts. Vi vill fortsätta öka polisens tillgänglighet och närvaro. Med cirka 20 000 poliser, nära 2 500 fler än 2006, finns de förutsättningar som förut inte fanns. Fler poliser ska finnas på plats i brottsutsatta stadsdelar och fler brott ska utredas och klaras upp.

Regeringen har genomfört framgångsrika insatser mot den grova organiserade brottsligheten. Nu behöver polisen även förbättra sitt arbete mot de vanligaste brotten – såsom inbrottsstölder, bedrägerier och brott på internet.

Regeringens satsningar för fler i arbete och kunskap i skolan är centrala för att minska risken förungdomsbrottslighet. När unga begår brott ska insatserna vara tidiga och tydliga.

Krafttag mot ungdomsbrottsligheten

Muf Stockholm vill förebygga ungdomsbrott med satsningar på jobb, skola och polisnärvaro. Fler poliser ska finnas på plats i brottsutsatta stadsdelar. När en ung person begår brott ska samhället reagera snabbt. Tidiga och tydliga insatser förebygger allvarlig brottslighet längre fram. Vi vill behålla straffansvarsåldern på 15 år, men fler brott med en misstänkt under 15 år ska utredas av polis. Syftet är inte att straffa, utan att skicka tydliga signaler till både förövare och brottsoffer att brott inte accepteras. Handläggningstiderna av ungdomsbrott måste kortas. Vi vill också utöka arbetet med sociala insatsgrupper, där polis, socialtjänst, skola, föräldrar och andra aktörer samverkar för att gemensamt, samordnat och konsekvent hjälpa ungdomar som håller på att hamna snett.

Rödgrönröra=otrygghet

Vänsteroppositionens egna förslag står i skarp kontrast till såväl vad vi har uppnått som det vi har ambitionen att genomföra under nästa mandatperiod. Viktigast av allt är dock att vänsterpartiernas respektive förslag står i kontrast till varandra, vilket reser frågor om hur en rödgrön politik för ökad trygghet och minskat brottslighet kommer att se ut i praktiken. Socialdemokraterna har exempelvis röstat för många av regeringens straffskärpningar. Miljöpartiet har däremot öppnat upp för att avskaffa livstidsstraffet och Vänsterpartiet vill avskaffa det helt. De vill även att dömda brottslingar ska kunna friges efter halva strafftiden och ta bort straffen helt för eget bruk av narkotika. De rödgröna partierna är även splittrade när det gäller synen på EU-samarbetet kring dessa frågor och polisens metoder mot grov organiserad brottslighet.

En röst på Moderaterna är med andra ord en röst för ett fortsatt effektivt arbete mot brottslighet och för ökad trygghet.