Integration

Sverige är ett fantastiskt land att leva i. Med en rik kultur, traditioner och en historia är Sverige ett land att vara stolt över. Vi ska vara stolta över vårt ursprung men samtidigt har vi mycket att vinna genom att öppna upp för nya idéer och fler kulturer. Vi tror att ett mångkulturellt samhälle berikar ett land som Sverige. Det är viktigt att ta tillvara på all den kompetens som finns för att göra Sverige till ett ännu bättre land.

För människor som flyr från krig, förtryck och förföljelse ska Sverige vara en trygg fristad att bosätta sig i. Sverige skall samtidigt vara ett attraktivt land att söka sig till för arbete. Alliansregeringen har nu gjort det möjligt att arbetskraftinvandra till Sverige.

Jobb – vägen till integration

Vägen till integration handlar om jobb! Det som vi vanligtvis kallar integrationspolitik är i praktiken ett arbetsmarknadspolitiskt problem. De sociala problemen är nästan alltid en följd av just svårigheten att få arbete. Människor som kommer till Sverige har mycket olika språkliga och kulturella bakgrunder. Detta har gjort att de många gånger har svårt att få arbete och att kunna klara sin egen försörjning. Många har hamnat i ett förhållande där de är direkt beroende av bidrag för sitt uppehälle.

Arbetsmarknaden behöver bli mer rörlig och flexibel. Om man ser på andra länder i Europa, kan vi konstatera att länder som har en flexibel arbetsmarknadslagstiftning har lyckats integrera invandrare mycket bättre än de som har en stelbent lagstiftning (som t.ex. Sverige).

En nödvändig förutsättning för att man skall kunna lyckas på den svenska arbetsmarknaden är att man talar svenska. Alla som vill ska få genomgå en utbildning i svenska språket, som gör att de kan klara sig tillfredsställande i arbetslivet. För många invandrare tar studierna i svenska alltför lång tid eller avbryts i förtid. Elever påbörjar sina studier men avslutar dem inte. En del invandrare utnyttjar aldrig sfi för att lära sig svenska. Moderaterna har infört en prestationsbaserad ersättning för att stimulera fler nyanlända invandrare att börja studera svenska, göra större ansträngningar för att snabbt lära sig språket och på så sätt förbättra sina möjligheter att få ett arbete.

I dag går 750 000 utrikes födda svenskar till jobbet. 180 000 av dem har kommit in på svensk arbetsmarknad sedan 2006. Gemensamt för dem alla är att de är med och bidrar till det svenska samhället. Fler händer i vården och fler lärare på våra skolor möjliggörs genom deras arbete och skattepengar. Inte minst bidrar de till vår gemensamma välfärd genom att tre av tio läkare, var fjärde tandläkare och var fjärde universitetslärare är utrikes född.

De rödgrönas recept för integration?

De rödgröna partierna har inte uppvisat några tecken på någon större enighet inom denna viktiga fråga. Miljöpartiet har exempelvis ställts sig bakom arbetskraftinvandring medan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna motsatt sig det (Miljöpartiet har rentav sagt att de aldrig kommer att sätta sig i en regering som försvårar arbetskraftsinvandring). Miljöpartiet har även ställts sig bakom regeringens reform som ger vård åt papperslösa, en reform som både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade mot. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill även höja restaurangmomsen kraftigt, vilket skulle innebära högre kostnader för att anställa i en bransch där många nyanlända får sitt första jobb. Miljöpartiet däremot ställer sig bakom den sänkning som Alliansen genomfört.

Vad en röst på ett rödgrönt parti ger för integrationspolitik i slutändan vet vi alltså inte. En röst på Moderaterna innebär däremot en röst på en tydlig väg till integration i det svenska samhället genom jobb, egen försörjning och språk!