Jämställdhet

Alla människors lika värde är grunden för Moderaternas politik. Ingen kan placeras i något fack, eftersom alla är olika, oavsett vilket kön vi har eller varifrån vi kommer. Därför säger Muf Stockholm bestämt nej till kvotering och alla typer av särbehandling. Alla ska bedömas utifrån sina egna individuella förutsättningar.

Under Alliansregeringens tid vid makten har stora framsteg gjorts på jämställdhetsområdet. Arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor har ökat och löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat. En högre andel kvinnor jobbar nu heltid än vad som var fallet under den förra Socialdemokratiska regeringen. Men mycket återstår självfallet att göra.

Arbetslinjen är samma sak som jämställdhetslinjen

De grupper i samhället som tjänar minst är ofta kvinnodominerade. Genom att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare har Moderaterna gjort det mer lönsamt att arbeta. Ett vårdbiträde har exempelvis fått en hel extra månadslön varje år tack vare regeringens politik. Härigenom har regeringen minskat löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Ett arbete är en förutsättning för självbestämmande. Att öka antalet jobb för kvinnor genom att bedriva en fortsatt jobbskapande politik leder vidare mot en mer jämställd arbetsmarknad och lika förutsättningar för kvinnor och män att bestämma över sin egen tillvaro.

Mäns våld mot kvinnor

All typ av våld är oacceptabelt, men kvinnor är ofta mer utsatta än män i nära relationer. Därför har regeringen satsat stora resurser på insatser mot våld mot kvinnor, till exempel har stödet till landets kvinnojourer ökat. Muf Stockholm stöder detta och vill se ytterligare insatser för våldutsatta kvinnor.

Rödgrön jämställdhetspolitik leder till försämrade villkor för kvinnor

RUT-avdraget har gett kvinnor som tidigare har arbetat svart inom den hushållsnära tjänstesektorn rätt till avtalsenlig lön, pension och sjukförsäkringsförmåner. Nya jobb har skapats. I den hushållsnära sektorn ägs också många företag av kvinnor och flertalet chefer är kvinnor.

Vänsteroppositionens förslag om att begränsa eller avskaffa RUT-avdraget riskerar att kraftigt minska antalet vita jobb med schyssta villkor och resultera i färre heltidstjänster och fler deltidstjänster i hemservicesektorn. Det öppnar upp för en ny svart ekonomi där svartarbete får lättare att konkurrera med vita jobb. Det ökar inte jämställdheten utan kommer att leda till att kvinnor i denna bransch återigen stängs ute från rätten till pension, tillgång till vårt socialförsäkringssystem respektive karriärmöjligheter och valfrihet. Samtidigt som Socialdemokraterna i dag vill lämna ROTavdraget intakt vill de halvera taket för RUT-avdraget och sätter därmed mäns jobb framför kvinnors, vilket är oacceptabelt ur jämställdhetssynpunkt.

En röst på Moderaterna är därför en röst på tanken att alla män och kvinnor är unika och bör bemötas därefter.