Miljö

Grunden för en moderat miljöpolitik är teknikutveckling, marknadsekonomiska verktyg och internationellt samarbete. Vår politik ska vara långsiktig. Varje skattekrona ska investeras så att den ger maximal utdelning i form av minskade utsläpp, renare miljö och stabila ekosystem. Vi ser tillväxt som en förutsättning för en långsiktigt hållbar miljö och vill därför investera i forskning och innovation. Det stimulerar näringslivet och skapar jobb och välstånd. Moderaternas vision är ett Sverige med noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050, en stor biologisk mångfald, giftfri vardag för alla människor och en livskraftig havsmiljö.

Sverige – föregångsland

Sverige ligger i framkant för den globala utsläppsminskningen. Vi har låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra länder och står för endast någon promille av världens koldioxidutsläpp. Fokus behöver nu ligga på att visa andra länder i världen hur de också kan ta ansvar för miljön och klimatet. Det gör vi bland annat genom att driva på för ett ambitiöst EU-ramverk fram till 2030 och ambitiösa internationella avtal vid klimatmötet i Paris 2015, genom att exportera vår miljöteknik och genom att investera i fattiga länder genom så kallade CDM-projekt. Utsläppsminskningar behöver göras där effekten blir som störst.

Sverige har visat att en ambitiös klimatpolitik går hand i hand med tillväxt och välstånd. Vi har lyckats minska våra utsläpp med 23 procent sedan 1990 och samtidigt ökat vår BNP med omkring 60 procent. Muf Stockholm har som mål att Sverige ska minska utsläppen med 40 procent till år 2020 och har som vision att Sverige inte ska några nettoutsläpp 2050. Vi vill också ha mer förnybar energi. Tack vare Alliansens politik har vi redan nått målet om att 50 procent av all energi i Sverige ska komma från förnybara källor år 2020. Inget annat land i Europa har så mycket förnybar energi som Sverige.

Stockholm – en föregångsstad

Stockholm har blivit utsedd till Europas miljöhuvudstad. Detta tack vare ett moderatlett miljöarbete i stockholmspolitiken. Nya spårvagnslinjer, renare gator och torg, samt dygnet runt-tunnelbana på helger är bara en liten del av vad som gjorts de senaste fyra åren. Stora satsningar på kollektivtrafik, renare luft och vatten vill vi därför ska fortsätta vara ledord för Stockholm.

Vänsteroppositionens splittring är skadlig för miljön

Oppositionen är på miljöområdet liksom på andra områden splittrade. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill snabbavveckla flera kärnkraftsreaktorer. Kärnkraften är central för den svenska elförsörjningen och står för ungefär 40 procent av dagens elproduktion. Den är dessutom koldioxidsnål och därigenom ett viktigt bidrag till Sveriges goda chanser att nå klimatmålen de kommande åren. Att avveckla kärnkraften skulle få stora konsekvenser för Sveriges produktion av el, för svensk konkurrenskraft, för jobben och klimatet. Sverige skulle riskera att tvingas importera smutsig el från bl. a. kolkraft för att klara vår energiförsörjning. Alliansregeringen har därför ändrat lagstiftningen så att gamla uttjänta kärnreaktorer ska kunna ersättas med nya i takt med att de når sin ekonomiska livslängd. Samtidigt har vi fått fart på utbyggnaden av den förnybara energin. Vindkraften har tiodubblats under Alliansens tid.

Miljöpartiet Illusionisterna

För det viktigaste hotet mot miljön står dock det parti som säger sig vara dess främste förkämpe – Miljöpartiet. Kärnan i deras politik är kritik mot kapitalism och ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt urholkar jordens resurser och är därför inte hållbar i ett längre perspektiv, menar partiet. Muf Stockholm tror dock inte att ekonomisk utveckling och god miljö står i ett motsatsförhållande till varandra. Vi tror, vilket all erfarenhet visar, att ekonomisk tillväxt rentav går hand i hand med skärpt miljöskydd och leder till utvecklandet av mer miljövänlig teknik och därmed renare produktion, minskade utsläpp och mindre föroreningar.

Muf Stockholm och Moderaterna står för en politik för fler jobb och högre tillväxt, vilket även gynnar miljön. Miljöpartiet står för det motsatta. Därför är en röst på Moderaterna en röst för en renare miljö.