Skola

Att alla individer är olika är lika självklart för oss som att jorden är rund eller att Zlatan är fotbollsproffs. Men alla individer är lika i Stefan Löfvens Sverige. Vi i Muf Stockholm vet att elever presterar bättre när studierna utgår från elevernas förutsättningar. Att skolan tar vara på elevers kunskaper och förmågor ser vi som självklart och i dessa fall är friskolor ett bra komplement för att elever ska få den studiemiljö som passar dem.

Vi vill ha tidiga betyg så att elever och lärare i ett tidigt stadium kan sätta in hjälp för elever som har svårt att läsa, skriva, räkna etc. Vi anser också att större betygskalor är ett steg närmare en rättvisare skola.

Alla är olika

Muf Stockholm anser att man ska skilja mellan yrkesutbildningar och högskoleförberedandeutbildningar på gymnasieskolan. Elever som vill bli målare ska inte behöva läsa kurser som endast behövs på högskolor såvida inte eleven önskar göra det själv. I Muf Stockholm anser vi att det gör att fler elever känner sig motiverade att fortsätta studera praktiska ämnen på gymnasiet.

Muf Stockholm vill även ha mindre klasser, att fler karriärtjänster för lärare inrättas, att fler speciallärare tillsätts så att fler elever ska få det stöd och den hjälp de behöver, att alla elever ska ha rätt till läxhjälp och sommarskola för att nå kunskapsmålen och att gymnasieskolans koppling till arbetsmarknaden ska stärkas.

Universitets- och högskolepoltik

Vad gäller universitets- och högskolepolitiken, så vill vi utöka antalet platser på högskolan med 10 000 st. Vi vill att fribeloppet för arbete under studietiden ska slopas helt och även i fortsättningen satsa stora resurser på forskning med målet att svensk forskning ska vara världsledande.

Oppositionens kaosartade skola

Skolan behöver långsiktiga och hållbara regler för att lärare och elever ska känna sig trygga med att fatta beslut som tar tid att genomföra. De rödgröna partierna har inga gemensamma besked och riskerar stor osäkerhet för svensk skola framöver. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill begränsa möjligheten att driva friskolor, trots att nästan 300 000 av Sveriges elever går i friskolor och fristående förskolor. En rödgrön regering är ett hot mot dessa skolor. Ska de stänga eller ska de få fortsätta driva verksamhet? Det vet vi inte i dagsläget; inga besked har lämnats av oppositionen. Med Alliansen och Moderaterna vid makten kommer dessa skolor få fortsätta bedriva verksamhet. En röst på Moderaterna är därför en röst på din skola, din lärare, din framtid.

Vänsterpartiet vill även avskaffa det fria skolvalet. Kommer en rödgrön regering begränsa elevers och familjers möjligheter att välja vilken skola eleven ska gå i? Det vet vi inte. Men en röst på Moderaterna är en röst för att det fria skolvalet får vara kvar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill även avskaffa betyg. Det vill inte Socialdemokraterna, som i flera avseenden delar vår syn på svensk skolpolitik. Hur de ska kunna enas tillsammans med de övriga rödgröna partierna och hur en vänsterpolitik för skolan ser ut vet vi alltså ingenting om.

Moderaterna och Alliansen vill fortsätta arbetet för en kunskapsskola där alla elever får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Det arbetet stöder Muf Stockholm.